BOSTADSUTVECKLING

Midhem är ett företag med gedigen kompetens inom fastighetsutveckling och projektutveckling av fastigheter. Vår kärnkompetens och styrka ligger i att lokalisera mark där vi kan utveckla nya attraktiva bostadsområden.

L Å N G S I K T I G H E T

Som en del av en större koncern har Midhem den stora aktörens finansiella styrka kombinerat med det lilla bolagets personliga engagemang och närvaro. Vi ägs till lika delar av de båda koncernerna Trollängen och MACNAT Holding AB som bl a äger MTA Bygg, väl rotade i bygg- och fastighetsbranschen och med ett mycket gott renommé.

S AMA R B E T E   I N O M  KO N C E R N E N

Systerbolaget Eirhem AB bygger äldreboenden och samarbetar med Midhem i flera projekt. Med en enad vision om kvalitet har vi ett väletablerat samarbete. En gemensam liten beslutsmässig organisation gör att vi tillsammans kan arbeta effektivt och flexibelt med hög servicegrad, låga overheadkostnader och en projektstyrning som kan anpassas till varje specifikt objekt.